توسعه مدل اقتصادی جدید به‌منظور ارزیابی هزینه‌ها در فرآیند برش سنگ‌های کربناته

رضا میکائیل, محمد عطایی, پیمان جعفر شیرزاد, احسان جعفرنژاد قراحسنلو, یاور جلیلی کشتیان

چکیده


در حال حاضر صنعت برش سنگ یکی از جمله مهم‌ترین صنایع معدنی کشور می‌باشد که توجه ویژه به این بخش می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور در زمینه صادرات این محصول و رقابت سالم با کشورهای دیگر داشته باشد. همواره توجه به نیاز بازار و میزان سوددهی برای کارخانه‌های فرآوری از اهمیت بالایی در طراحی و برنامه ریزی تولید برخوردار بوده است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا در گام نخست پس از شناسایی فاکتورهای هزینه‌ساز، به بررسی و محاسبه هزینه تولید به ازاء واحد مترمربع از 6 نوع سنگ ساختمانی کربناته پرفروش در بازار ایران با استفاده از مطالعات آماری پرداخته شود. در گام بعد پس از انجام محاسبات مربوط به هزینه‌های تولید، تابع سود حاصل از فروش متر مربع پلاک سنگی با توجه به متغیرهای مسئله شامل، نرخ پیشروی، عمق برش، شاخص قابلیت برش سنگ، قیمت خرید هر تن از کوپ و سایرهزینه‌های تولید، تعریف شد. در نهایت یک رتبه‌بندی بر اساس شاخص سودآوری میان سنگ‌های مورد مطالعه صورت پذیرفت. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان داد که سنگ تروارتن حاجی‌آباد، به عنوان سودآورترین سنگ از میان سنگ‌های کربناته مورد مطالعه در این تحقیق می‌باشد.

تمام متن:

PDF

مراجع


Ayhan, M. (2005). Cost model and sensitivity analysis of cutting and processing stage at marble palnt. Industrial Diamond Review, Vol.3 49-54

Sadegheslam, G., &Mikaeil, R., &Ghadernejad, S., &Ataei, M. (2010). Cost Model and Sensitivity Analysis of Sawing Process at a Carbonate Rock Plant. The First International Conference on Mining, Mineral Processing, Metallurgical and Environmental Engineering (ICME2013).

Mikaiel, R., Ataei, M., Yousefi, R. (2011). Application of a fuzzy analytical hierarchy process to the prediction of vibration during rock sawing, Mining Science and Technology (China) 21, 611–619.

Mikaeil, R., Yousefi, R., Ataei, M., Abbasian, R. (2011).Development of a New Classification System for Assessing of Carbonate Rock Sawability. Arch. Min. Sci. 56: 1: 57–68.

Mikaiel, R., Ataei, M., Yousefi, R. (2011).Correlation of production rate of dimension stone with rock brittleness indexes.Arabian Journal of Geosciences.6, 115-121.

Mikaeil R., Yousefi R., Ataei M., (2011). Sawability Ranking of Carbonate Rock Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process and TOPSIS Approaches. ScientiaIranica, Transactions B: Mechanical Engineering, 18, 1106–1115.

Mikaeil R., Ataei M., Yousefi R., (2011). Evaluating the Power Consumption in Carbonate Rock Sawing Process by Using FDAHP and TOPSIS Techniques, Efficient Decision Support Systems: Practice and Challenges – From Current to Future / Book 2", ISBN 978-953-307-441-2., 478.

Mikaeil, R., Ozcelik, Y., Ataei, M., Yousefi, R., (2011).Correlation of Specific Ampere Draw with Rock Brittleness Indexes in Rock Sawing Process. Arch. Min. Sci., Vol. 56, No 4, 741–752.

Ataei, M., Mikaeil, R., Hoseinie, S. H., Hosseini, S. M. (2012). Fuzzy analytical hierarchy process approach for ranking the sawability of carbonate rock. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 50, 83–93.

Mikaeil, R., Ozcelik, Y., Ataei, M., Yousefi, R. (2013).Ranking the sawability of dimension stone using Fuzzy Delphi and multi-criteria decision-making techniques. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences; 58, 118–126.

Mikaeil, R., Ataei, M., Ghadernejad, S., Sadegheslam, G. (2014). Predicting the Relationship between System vibration with Rock Brittleness Indexes in Rock Sawing Process. Archives of Mining Sciences, 59-1, 139-153.

میکائیل، رضا؛ رضا یوسفی و محمد عطایی، ۱۳۸۹، پیش بینی قابلیت برش سنگ‌های ساختمانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، فصلنامه زمین شناسی مهندسی 4 (2)

میکائیل، رضا؛ 1390، ارائه یک سیستم طبقه بندی جدید برای ارزیابی قابلیت برش سنگ‌های ساختمانی و بهینه سازی پارامترهای برش، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


---------------------------------------------------------------------------

تمام حقوق این نشریه برای انجمن مکانیک سنگ ایران محفوظ است.