پیش بینی مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ های جنوب غربی ایران با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره

مهدی حسینی

چکیده


آگاهی از پارامترهای ژئومکانیکی خاک و سنگ در طراحی و ساخت سازه های مهندسی از موارد حائز اهمیت می باشد. مدول تغییر شکل پذیری توسط آزمایش های برجا و روش های غیر مستقیم قابل تعیین می باشد. در تخمین این مدول به روش غیر مستقیم، روابط تجربی روشی ساده و ارزان هستند اما به دلیل تغییرات نوع سنگ و طبیعت توده سنگ استفاده از روابط تجربی در مناطق دیگر جهان عمدتاً با خطا همراه خواهد بود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از پارامنرهای مدول  الاستیک سنگ بکر (Ei) و امتیاز توده سنگ (RMR ) به تخمین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ (  ) توده سنگ های جنوب غربی ایران  پرداخته شود. بدین منظور از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. پایگاه داده های استفاده شده شامل 333 داده می باشد. جهت بررسی عملکرد رابطه و ارزیابی دقت آن از ضریب   (ضریب تعیین) و RMSE (جذر میانگین مربع خطا) استفاده شد. ضریب  برای داده ها /0/811 و مقدار RMSE  0/1921   می باشد.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


---------------------------------------------------------------------------

تمام حقوق این نشریه برای انجمن مکانیک سنگ ایران محفوظ است.